ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ) φιλοξενεί και υποστηρίζει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα Αρχαιολογίας με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:


Αρχαίος υλικός πολιτισμός και τεχνολογία
Αρχαιολογική πληροφορική και μεθοδολογίες αρχαιολογικής έρευνας και διάχυσης
Βιοαρχαιολογία, αρχαιολογία του περιβάλλοντος και αρχαιολογία του τοπίου

Στο ΕΔΑΕ συμμετέχουν οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό Τομέα Αρχαιολογίας και ορισμένα μέλη του Τομέα υλοποιούν μέρος της έρευνάς τους στις υποδομές του.
Επιπλέον, το ΕΔΑΕ έχει αναπτύξει ερευνητικές δράσεις και συνέργειες με άλλα εργαστήρια του Α.Π.Θ.