ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

Κατεύθυνση «Βιοαρχαιολογίας, αρχαιολογίας του περιβάλλοντος και αρχαιολογίας του τοπίου»:


1. Αρχαιοβοτανική.

2. Οστεοαρχαιολογία.

3. Γεωαρχαιολογία.

4. Ανάλυση πολιτισμικών τοπίων.